Taxi

مدیریت تاکسی های شهری، گرفتن آدرس از مشتری ها و ارسال نزدیکترین تاکسی به سمت آن ها از جمله قابلیت های این نرم افزار سرور محور است وضعیت مشتری پس از سوار شدن بر ماشین، گرفتن بازخورد از مشتری و همین طور راننده در مسیر توسعه ی این نرم افزار قرار دارد. این نرم افزار که با نقشه مسیر مورد نظر را به راننده نشان می دهد بااستفاده از ارتباط با سرور لحظه به لحظه موقعیت ماشین را به سرور گزارش می کند.


طلوع ایده و روش-

Android

Client-Server

C#-WebService