REDECS

نرم افزار تشعشع و دیتابیس فراهم شده از تست های تششعات فضایی موجود یکی از قویترین و جامع ترین نمونه ¬های حال حاضر در جهان می¬باشد. این نرم افزار از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: ثبت نتیجه جدید و جستجودر ديتابيس موجود. با توجه به اینکه هر ساله مقالات جدیدی در زمینه تاثیر تششعات فضایی روی قطعات الکترونیک ارائه می¬شود قابلیت ثبت نتیجه جدید در نرم افزار به منظور به روزآوری دیتابیس های موجود فراهم شده است. در قسمت دوم نرم افزار امکان یک جستجوی پیشرفته برای یافتن قطعه مناسب با مشخصات تششعی مورد نظر فراهم شده است


دیده پرداز صبا

C#

SQL Server 2005

Full Text Search