Oxin

با دریافت سه عکس با حجم هر کدام 30 مگابایت به طور همزمان از سه دوربین 10 مگاپیکسلی و انجام پردازش تصویر به صورت چند نخی، محل ورق و گوشه های ورق تشخیص داده می شود. سپس با استفاده از ماتریس ساخته شده پیشین برای کالیبراسیون عملیات ابعاد سنجی انجام گرفته و ابعاد ورق با دقت میلی متر به کاربر ارائه می شود. با استفاده از استانداردهای وارد شده توسط کاربر مقایسه انجام شده و در صورتی که در گوشه های ورق و یا ابعاد آن خطایی مغایرتی با حدود استاندارد وجود داشته باشد اخطار اعلام می شود. همین طور زمان عکس برداری توسط اطلاعات دریافتی روی اترنت معین می شوند. پس از انجام عکسبرداری تشخیص ابعاد و تشخیص خطاهای احتمالی، عکس ها در پایگاه داده ذخیره شده و کاربر می تواند با مراجعه به تب آفلاین نرم افزار اطلاعات قبلی ورق ها به همراه ابعاد آن ها را مشاهده کند.


فولاد اکسین اهواز-دیده پرداز صبا

Image Processing

C#

Multi Threading