امداد گاز

این برنامک برای اطلاع رسانی حوادث گاز به واحدهای امداد قرار گرفته در سطح شهر طراحی شده است و تا مرحله ی رفع خرابی کاربر را همراهی می کند

شرکت فانوس رادار سپاهان

Client-Android-Sqlite

Server-Asp.net-Sql