شنبه 29 مهر 1397

مغزهای کوچک زنگ زدهاگر می خواهید بعدا فیلم را ببینید، نخوانید.
 
 
بی قاعده بودن بسیار خشن و ترسناک است
تنها باری که یک فیلم را رها کردم و از سینما بیرون آمدم ۸ سالم بود گریه ام گرفته بود و به شدت ناراحت بودم فیلم مجنون ملاقلی پور
درست یادم نیست چه بود ولی یادم می آید که اسید داشت و یکی که می خواست دیگری را بکشد و ...
پریروز وقتی تنها یک زن فیلم را از وسط رها کرد و بیرون رفت می خواستم بهش بگویم دمت گرم که هنوز درست می ترسی و از نگاه دیگران نه
 
پشت سر من چند زن نشسته بودند و می خندیدند فیلم وحشتناک بود ترس در سراسر قصه موج می زد هر لحظه انتظار داشتم چاقویی قمه ای داسی شیشه نوشابه ای در شکم یکی از این کلوزآپ های پشت هم فرو برود و در قاب چهره اش مچاله شود و بیافتد

بی قاعده بودن خطرناک است. خواهر را می کشند جان کندنش را میبینیم وقتی پا بر زمین می کشد و بی حرکت می شود. بعد از یک ساعت خواهر را زنده و سالم می یابیم که به قول پدر با آبی که به صورت اش پاشیده حالش جا آمده است.
بی قاعده بودن ترسناک است. با زنجیر و چاقو و قمه و چکش میریزند یک دسته ی دیگر را لت و پار می کنند خون از قاب فواره می زند پتک بر سر قربانی ها فرود می آید بعد می فهمیم که اشتباهی حمله کرده اند و تقصیر یارو نبوده
بی قاعده دیوانه است. شیشه دلستر را توی سر خواستگاری که نیامده خرد می کنند و خون از سر طرف فواره می زند وقتی که هنوز نگفته چرا نیامده
بیقاعده دیو است. خواهره را می کشند و از او نمیپرسند چرا این فیلم را ازت گرفته اند و بعدا قهرمان می گوید من گفتم ازش بپرسید!!
 
وقتی قاعده نداری می توانی هر کار که خواستی بکنی و جذاب ترین فیلم روزگار را بسازی کافی است فرم داستان و فیلم را رعایت کنی
 
اما از این ها گذشته فیلم آشکارا ایدئولوژی دارد.
خون
تاکید نویسنده بر خون و نسبت فامیلی جالب و عجیب است.
برادر بزرگ و کوچک خشن اند اما پدر و برادر وسط نه
آخر فیلم می فهمیم که برادر وسط اصلا از این خانواده نیست
و پدر هم اتفاقا بسیار خشن است، خشن تر از همه، چون نشان خشونت برادر وسط (نشانی روی پیشانی که او پیوسته می خواهد پنهانش کند) را پدر با داغ کردن در نوشابه بر سر پسر اسمی حک کرده است.
پسر دیوانه می گوید دیگر غیرتی روی خواهره ندارد چون از خون او نیست
 
و از این ها گذشته همه به دنبال پدر خود هستند به دنبال خون خود
این همه تاکید بر خون و درست کردن روایت فیلم و پاسخ به گره های آن با این مساله ی غیرارادی جالب است
 
و خب پسر گوگول مگولی که با همه ی این ها بزرگ شده است و در همین محیط اما حالا به وضوح از همه مودب تر است و سالم تر
چون پدرش که بعد از ۲۰ سال پیدایش کرده دکتر بوده است
 
فیلم خشونت را می کارد
خون چیز ساده ای نیست
خون خود بی قاعده بودن است وقتی که تنها دلیل برای چه طور بودن ژنتیک باشد دلیلی باقی نمی ماند جز این که همین است که هست

برای همین فیلم به هیچ معنا هیچ انسانی ندارد