آدینه 29 مهر 1397

گاه وارهگهواره وسیله نیست
محل سکنایی است که حرکت می کند
بناست که آرامش بدهد
ولی نه با سکون
حرکاتش گاهی از بیرون ولی از آن مهمتر و بیشتر
از حرکات ساکنان خودش حاصل می شود
حرکتش همه چیز را حرکت می دهد ولی ساکنانش را می خواباند
عکس العمل حرکت آن هاست، هرچه بیشتر حرکت کنند، بیشتر برای خواباندنشان تلاش می کند
از بیداری، خواب می آفریند
از حرکت، سکون
از اراده، انفعال
هر چه بیشتر تقلا کنی بیشتر فرو می روی
 
کسی، وقتی گفته
خاورمیانه، گهواره ی تمدن است
 
منظورش حتما چیز دیگری بوده
 

ولی ترکیب بسیار دقیقی انتخاب کرده است.