آدینه 8 تیر 1397

متن: چشمهایشقبل از ازدواج باید این رمان را خواند. زنانگی وحشیانه ای که نمایش می دهد ارزشمندش کرده است. تا حالا روایت اول شخص با داشتن دو راوی را در رمانی ندیده بودم، اگر چه که تلاش برای پاس دادن روایت، توی ذوق می زند ولی کار جالبی بود.

استاد نقاش که بدن های زیادی را خلق کرده است بر بدن زن فائق می آید، نیاز مالی ندارد و درگیر خلق است پس ثروت زن را نیز به چیزی نمی گیرد. شرح پیروزی بیولوژیک عشق استاد بر زنانگی فرنگیس ماجرای اصلی است و داستان مبارزه های انقلابی هم که نمک کار.

به وضوح گوشه هایی از داستان را می توانیم در فیلمسازی های حسن فتحی ببنیم. این روایت بچه پولدارهای فرنگ مآب از تاریخ صد سال اخیر ما چنان بر خاطره ی ما موثر افتاده که انگار باقی آدم های اینجایی در این تاریخ وجود خارجی ندارند و همگی طفیلی روایت زندگی این فرنگ رفته ها هستند.