شنبه 3 تیر 1397

وقتی بچه صنعتی بودمقبلا اینجا می نوشتم

http://sheghsheghe.blogfa.com/

 

حالا خیلی سال می گذرد و خیلی هایش عوض شده اند ولی حتما قسمتی از افکارم بوده اند و هنوز آثارشان باقیست