آدینه 3 تیر 1397

ارایه: هوسرل، فرگه؛ روانشناسیاصفهان زیبا

بهمن 96

http://www.isfahanziba.ir/node/38740

انجمن علمی روان شناسی با همکاری افق دیگر برگزار می کند؛

انجمن علمی روان شناسی دانشگاه اصفهان با همکاری موسسه افق دیگر اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه «روان شناسی و فلسفه» کردند. هدف از برگزاری این کارگاه این است که شرکت کنندگان آگاه باشند که در زمینه نظریه های روان شناسی، مباحث فلسفی نهفته است.با توجه به این هدف سطح نظری این کارگاه از کارگاه های معمول حوزه روان شناسی،  انتزاعی تر و نسبت به نشست های فلسفی حالتی کاربردی تر دارد. در این کارگاه یک روزه در ابتدا حامد زمانی بحثی با عنوان «روان در پی جهان» را ارئه می دهد و پس از او حسین نوروزی فرد «دونگرش به انسان» را تبیین می کند.   بعداز ظهر نیز حسین رنجبر نگاهی درمانی به آرای فروید دارد و در حین بحث او،  رضا رنجبر از نگاه فلسفی، نظرات فروید را ارزیابی می کند.این کارگاه پنجشنبه 28بهمن ماه از ساعت 8:30 الی 17 در طبقــه بالای مصـــلی دانشگاه اصفهان، سالن نشست های امور فرهنگی برقرار است و علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 09133288507 تماس بگیرند.